Main Content

ร.10 พระราชทานหนังสือสวดมนต์ให้ปชช.สวดมนต์ข้ามปี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และโอกาสอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
สำหรับหนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วยบทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าวในการสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต มาแล้ว ซึ่งกรมการศาสนา (ศน.) จะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์การศาสนาทุกศาสนากว่า 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรมในนามของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 – 23.30 น. ภายในแต่ละวัดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ปาฐกถาธรรม สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา หลังจากนั้นเวลา 23.40 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อมาเวลา 23.45 – 23.50 น. สวดมนต์

ส่งท้ายปีเก่าบทนะโม 3 จบ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภะคะวา) และเวลา 24.00 น. ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้งและสวดมนต์บทชยันโต และเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ละวัดมีการสวดมนต์รับปีใหม่

บทชัยมงคลคาถา (พาหุง) และเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ๑๕ จังหวัด อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม สระแก้ว ระนอง สตูล ฯลฯ นอกจากนี้ ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ และถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกัน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.