Main Content

ปัจจัยความสำเร็จของการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา

ปัจจัยความสำเร็จของการจัด ฝึกอบรม/สัมมนา จากประสบการณ์ของการเป็นผู้จัดอบรม/สัมมนา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม) และเป็นวิทยากร คิดว่าความสำเร็จในการจัดอบรม/สัมมนาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน แต่เท่าที่เคยได้ยินมาส่วนใหญ่หลาย ๆ องค์กร คิดว่าความสำเร็จในการจัดอบรม/สัมมนาขึ้นอยู่กับการเลือกวิทยากรเป็นสำคัญ (ตอนที่เป็นผู้จัดอบรมผมก็เคยคิดอย่างนั้น) แต่ตอนนี้ผมมาเป็นวิทยากรเองแล้วคิดว่ามีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการอบรม/สัมมนาในแต่ละองค์กร

ประการแรก คือ ผู้บริหารองค์กร/นโยบาย (ทุกหน่วยงาน) ต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญต่อการอบรม/สัมมนา เสียก่อน ถ้าผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ จะเหนื่อยที่ผู้จัด ต้องเสนอแล้วเสนออีก ผมเคยไปคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งเรื่องการจัดอบรมสัมมนา ท่านบอกว่า “ผมเอาเงินที่มาจัดอบรม/สัมมนา มาซื้อขนมให้พนักงานทานดีกว่า ได้อะไรตั้งเยอะ” ตอนนั้นผมอึ้งเลยครับที่ได้ยินคำ ๆ นี้จากปากของผู้บริหาร และผมก็อธิบายว่า ท่านซื้อขนมให้พนักงานทานก็จบแค่พนักงานได้ท่าน แต่ถ้าท่านพัฒนาบุคลากร จะต่อยอดการทำงานได้อีกเยอะ แถมค่าใช้จ่ายในการสัมมนายังสามารถลดหย่อยภาษีได้อีก ฯลฯ

ประการที่สอง คือ การทำแผนฝึกอบรมประจำปี ได้ทำแผนตามความต้องการ และสอดคล้องกับปัญหาในองค์กรหรือเปล่า , มีการทำ Training needs หรือเปล่า , มีการแบ่งหลักสูตรตามความจำเป็นแต่ละตำแหน่ง – แต่ละหน่วยงาน หรือเปล่า มีหลายๆองค์กรทำแผนพัฒนาฝึกอบรม และจัดอบรมเพื่อให้เข้าระบบคุณภาพ/กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับว่าต้องจัด (แค่จัดให้มีอบรมก็พอ) โดยไม่คำนึงถึงผลการพัฒนาบุคลากร หรือบางองค์กรจัดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนจัด โดยลืมมองที่บุคลากรว่าต้องการหรือเปล่า

ปัจจัยที่สาม คือ การคัดเลือกวิทยากร ในปัจจุบันผู้จัดต้องการวิทยากรที่หลากหลาย (ได้สาระด้วย และต้องสนุก ไม่นั่งหลับ) ก็สามารถดูได้จากประวัติการเป็นวิทยากร และความถนัดในแต่ละหลักสูตรของวิทยากร แต่มีหลาย ๆ องค์กรดูจากชื่อเสียง หรือไม่ก็เคยมาบรรยายหลักสูตรนี้แล้วชอบ จะจัดอีกหลักสูตรซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยก็จะใช้คนเดิม โดยไม่ได้สนใจว่าวิทยากรท่านนั้นถนัดหรือชำนาญสอนในหลักสูตรที่ต้องการ หรือเปล่า ผลเสียก็จะเกิดกับองค์กรเอง ผมเคยเห็นประวัติวิทยากรหลาย ๆ ท่านแบบสอนได้ทุกหลักสูตร ทั้งการจัดการ ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย บริการ ขาย อะไรทำนองนี้ ไม่รู้ว่าท่านถนัดและชำนาญอะไร ฉะนั้นควรเลือกโดยดูจากประวัติการบรรยาย และประสบการณ์การทำงานของวิทยากรประกอบกัน จึงจะเกิดผลสำเร็จกับองค์กร

ปัจจัยที่สี่ คือ สถานที่ในการจัด (ห้องสัมมนา) สำคัญมาก (แต่ละเลยกัน) มีหลาย ๆ องค์กรใช้สถานที่ไม่เหมาะกับการอบรม ที่ผมเคยมีประสบการณ์มา เช่น ห้องจุได้ 40 คน แต่จัดให้ผู้เข้าอบรม 50 คน (ห้องก็จะแน่นทำกิจกรรมอะไรลำบาก) บางที่ก็จะให้อบรมในห้องที่เป็นกระจกใสข้างนอกเป็นพื้นที่ทำงาน (ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีสมาธิ) บางที่ก็ใช้โรงอาหารในการจัด ฯลฯ ซึ่งผลเสียจะเกิดกับองค์กร ถ้าถามว่าวิทยากรสอนได้ หรือไม่ ผมตอบแทนได้เลยว่าสอนได้ แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล

ปัจจัยที่ห้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม/สัมมนา LCD , เครื่องเสียง , คอมพิวเตอร์ ฯลฯ แต่ที่ผมเคยมีประสบการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พบบ่อย ๆ คือเครื่องเสียง (เสียงไม่ดัง หรือไม่ก็ดังๆ หายๆ หรือไม่ก็เสียงสะท้อนฟังไม่ชัด ฯลฯ) ถ้าเครื่องเสียงดีได้ยินทั่วถึงทั้งห้อง สามารถพูดหนักเบาได้ชัดเจน ก็สามารถสร้างบรรยายกาศในการสัมมนาได้ดีทีเดียว

ปัจจัยที่หก คือ ผู้ประสานงาน (ผู้จัด) ปัญหาที่พบบ่อยคือ จัดหลักสูตรไม่ตรงกับผู้เข้าอบรม/สัมมนา คือจัดตามที่ตนเองมองว่าเป็นปัญหาโดยไม่สอบถามหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายก่อนว่าเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่า หรือไม่ก็จัดแบบเอามันตามใจคนจัด (เช่นจัด Walk Rally เอาแบบหนัก ๆ เหนื่อย ๆ โดยคิดว่าผู้เข้าสัมมนาชอบ โยลืมคิดไปว่าการทำงานจริง ๆ ไม่ได้หนักและลำบากขนาดนั้น) หรือไม่ได้พูดคุย/บอกปัญหา แก่วิทยากร (ให้ข้อมูลไม่ครบ) ข้อมูลที่ผู้จัดควรให้แก่วิทยากร เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น , ตำแหน่ง-หน่วยงาน-อายุ-เพศ- การศึกษา-จำนวนของผู้เขาอบรม ฯลฯ

ปัจจัยที่เจ็ด คือ ผู้เข้ารับอบรม/สัมมนา ปัญหาที่พบบ่อย คือไม่พร้อมที่จะเข้าอบรม เช่น เข้า ๆ ออก ๆ (ไม่เคลียงานให้เสร็จ) หรือไม่อยากอบรม/ไม่เห็นความสำคัญของการอบรม (ถูกบังคับเข้า) ฯลฯ ต้องปลูกฝังผู้เข้ารักการพัฒนาตนเอง ว่าการอบรม/สัมมนา ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นการเบรคจากการทำงาน เพื่อมาหาแนวคิด และแนวทางในการแก้ปัญหาของการทำงานร่วมกัน แต่ละท่านที่เข้าอบรมอาจจะได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งได้ทั้งเนื้อหาสาระ และสนุก (พักผ่อน ชาร์ทแบตไปในตัว) หรืออีกนัยหนึ่ง การอบรมคือการพักผ่อน

ในการจัดอบรมสัมมนาถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นพร้อม ผลสำเร็จในการจัดอบรม
สัมมนาก็จะเกิดขึ้น แต่คงคาดหวังอะไรไม่ได้มากในแต่ละหลักสูตร เพราะการอบรม/สัมมนาแต่ละหลักสูตรใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน คงไม่ส่งผลให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนาเสร็จกลับมาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา คือแนวคิด หรือทบทวนความจำในสิ่งที่ลืมไปแล้ว นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และควรจัดอบรม/สัมมนาต่อเนื่อง ในหลักสูตรต่างๆตามความเหมาะสม