Main Content

ปภ.แจง7ข้อ-ยังไม่ซื้อ เครื่องตรวจความเร็วเจ้าปัญหา

“อธิบดีปภ.” แจง 7 ข้อปมเครื่องตรวจความเร็วเจ้าปัญหา ชี้อยู่ในขั้นหลักการยังไม่จัดซื้อ เปรยเป็นไปได้จะได้เครื่องตรวจจับความเร็วต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดข้างต้น นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาราคาสูงเกินจริงว่า 1. ปภ.ได้รับมอบหมายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

พร้อมจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายรัฐ 2.ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้ ปภ. ฝ่ายเลขานุการ ศปถ.รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 เห็นชอบให้ ปภ. จัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

3. สำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ ปภ.ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จำนวน 849 เครื่องๆ ละ 675,000 บาท ในวงเงิน 573,075,000 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว เป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากผู้ค้าในท้องตลาด 4. สำหรับที่มีการนำเสนอว่าเป็นการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วสนับสนุนแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เป็นประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 5.เมื่อดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแล้วเสร็จ ปภ.จะดำเนินการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปภ.จังหวัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ขนส่งจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขอรับการสนับสนุนสำหรับนำไปใช้งานได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews