Main Content

การไต่สวนการยักยอกเงินสำรองและความผิดปกติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ยึดทรัพย์สินจำนวน 41 รายมูลค่า 88 ล้านบาทจากเจ้าหน้าที่อาวุโส 3 คนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้ถูกกล่าวหา 10 คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนการยักยอกเงินสำรองและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องในศูนย์ป้องกัน สำหรับคนยากจน

รักษาการณ์เลขาธิการสมัชชาปวช. รศ. รศ. โรจน์สิทธิวิสันต์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเปิดเผยว่าในวันนี้หน่วยสืบสวนสอบสวนพบว่าอดีตนายปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพุฒิพิพัฒน์เลิศตระกูลและอดีตรองคณบดีณรงค์คงคาม อดีตผู้ตรวจการทั่วไปนายธีระพงษ์ศรีสุขกำลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจฉ้อฉลได้ขอเอกสารเพื่อเข้าถึงงบประมาณของกระทรวงที่จัดสรรให้กับศูนย์ต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย