Main Content

“กฤษฎีกา”โต้ไม่ได้ขวางร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต

“กฤษฎีกา”โต้ไม่ได้ขวางร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต แจงขั้นตอนยังอยู่ที่ ยธ.รับฟังความเห็น หาก ครม.ส่งให้พิจารณาพร้อมดำเนินการด้วยความรอบคอบเมื่อวันที่ 8 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ออกจดหมายข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. และบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏความเห็นของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

บางท่านในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างพ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. โดยมีการระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขัดขวางและไม่ให้การสนับสนุนการออกกฎหมายนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าขณะนี้ขั้นตอนและความคืบหน้าของการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในชั้นการดำเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุก ๆ ภาคส่วน เพื่อได้ทราบถึงแนวคิดอันจะนำไปสู่หลักการที่เหมาะสมของร่างกฎหมายฉบับนี้  โดยยังมิได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อ ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งตามขั้นตอนการจัดทำร่างพ.ร.บ. กระทรวงยุติธรรมจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณายกร่างกฎหมาย หลังจากนั้นจะต้องเสนอ ครม.เพื่อ ขอความเห็นชอบในหลักการของร่างพ.ร.บ. และเมื่อ ครม.มีมติให้ความเห็นชอบแล้วจะเป็นผู้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  ดังนั้น ในขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจึงยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การที่มีผู้ให้ข่าวพาดพิงถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าขัดขวางและไม่ให้การสนับสนุนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.นี้ จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น หากจะพิจารณาย้อนหลังไปถึงความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจะจัดให้มีร่างกฎหมายฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนชี้แจงว่า  ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2558  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือทางกฎหมายให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่สมรสเพศเดียวกันหรือคู่ชีวิตของตัวแทนทางทูตหรือทางกงสุลต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย เพื่อให้การกำหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศมีความถูกต้องในทางกฎหมายและสอดคล้องกับทางปฏิบัติสากลของนานาประเทศโดยคำนึงถึงหลักอัธยาศัยไมตรี (Comity) ต่อกัน  อีกทั้งในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สนับสนุนการดำเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการจัดให้มีนักกฎหมายกฤษฎีกาเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการร่างกฎหมายและหลักนิติรัฐมาโดยตลอด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews